NBF har fått kr.1.548.500 i støtte fra Sparebankstiftelsen til å utvikle Carpet Bowls

Publisert 12.12.2022
Redigert 21.12.2022

NBF har mottatt en henvendelse fra Norges Carpet Bowls Forbund (NCBF) https://bowlsnorge.no/ og NIF for å se på muligheten for å innlemme NCBF som egen gren i Bowlingforbundet.

For at NCBF skal kunne bli opptatt som internasjonal gren i Norges Bowlingforbund, så er det en del kriterier som må oppfylles:

  • Minimum 1500 medlemmer
  • Minimum 20 klubber
  • Være anerkjent/recognized av GAISF – General Assembly of International Sports Federations (hvor også det Internasjonale Bowlingforbundet er medlem)

NCBF organiserer i dag ca 700 medlemmer fordelt på 24 klubber.  Disse klubbene og aktiviteten er konsentrert i Viken Fylkeskommune og sentrer i tidligere Østfold Fylke.  Det spilles også Carpet Bowls flere steder i landet, men disse er foreløpig ikke medlemmer i NCBF.

Antall medlemmer i klubbene varierer fra 10 – 40. Det er ganske jevn fordeling mellom menn og kvinner. Det er en overvekt i aldersgruppen mellom 60-80 år.  Dette er et lavterskeltilbud som de ønsker å spre også blant barn og unge.  Dette er et svært viktig tiltak sett i et folkehelse-perspektiv og en fantastisk god mulighet til å møte den Eldrebølgen som nå slår mot oss.

NBF har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen for å utvikle NCBF til å kunne oppfylle disse kravene i samarbeide med Viken Idrettskrets og Viken Fylkeskommune.  Prosjektets varighet er 13 måneder.

Dersom vi i fellesskap klarer å oppfylle disse kriteriene, vil NCBF vil kunne bli tatt opp som gren, og NBF vil få et internasjonalt grentilskudd fra NIF til drift.   Dette vil gi oss nye muligheter på sikt.

NBF trenger flere medlemmer og et samarbeide NCBF vil gi norsk bowling et løft økonomisk ved en økning i medlemstallet, som igjen fører til økte bevilgninger fra NIF til drift av forbundet.

NBF er svært takknemlig for støtten fra Sparebankstiftelsen til å utvikle dette samarbeidet.  Dette gir oss mulighet til å engasjere en prosjektmedarbeider i 40% stilling.  Denne personen vil i samarbeide med NCBF, Viken Idrettskrets og Viken Fylkeskommune arbeide for å spre Carpet Bowls til flere steder i Viken og se på utbredelse også til nabofylkene.  Denne idretten har på kort tid spredt seg raskt, så potensialet her er fantastisk.

Dersom utviklingen i antall medlemmer tilsier det, vil Forbundsstyret på Forbundstinget 2023 fremme et forslag om å innlemme Carpet Bowls som en internasjonal gren i Norges Bowlingforbund.

Prosjektet er fullfinansiert og innebærer ingen begrensninger for normal drift i NBF med tanke på ressursbruk osv. Det vil derimot gi muligheter for økte bevilgninger i fremtiden, noe som vil bidra til økte ressurser som vil komme bowlingidretten til gode på lang sikt.