MITT VARSEL – IDRETTENS VARSLINGSKANAL

Publisert 31.10.2023

Idrettsforbundet oppfordrer alle særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag til å bruke den digitale løsningen MittVarsel til å motta og behandle varslingssaker.

MittVarsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med personer involvert i saken underveis i håndteringen.

Systemet er kryptert, og det er kun de som behandler saken og deres administrator, som har tilgang til informasjonen i MittVarsel. Saken kan lagres i MittVarsel så lenge informasjonen fortsatt er relevant og nødvendig å oppbevare.

Les mer her for hvordan du kan sende inn varsel

Norges Bowlingforbunds rutiner for Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep
Vedtatt av FS 16.april 2021

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Varsling i slike saker skal meldes inn via MittVarsel.

NBF forholder seg til de gjeldende retningslinjer NIF har utarbeidet, da dette innholdet er overførbart til NBF. Vi ber om at man leser det som står om seksuell trakassering eller overgrep i NIFs veileder og informasjonsmateriell her: informasjon om og retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Hva bør et varsel inneholde?
Et varsel bør inneholde ditt fulle navn. Du bør beskrive grunnlaget for din observasjon eller bekymring. Dette kan være hva du har sett, opplevd eller observert. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi gjerne informasjon om
tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og hvem som for øvrig er kjent med forholdet det varsles om.

Varsling skal være forsvarlig.
Med forsvarlig mener vi at du må kun fortelle det som er sant, og ikke utsette andre for unødig skade. det stilles krav til fremgangsmåte og at det ikke kan varsles om åpenbart feilaktige forhold, eller varsle for å skade.
Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse.

Alle varsler skal tas alvorlig.

FS har oppnevnt to representanter (mann og kvinne) som skal sørge for en forsvarlig behandling av saken. Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.
Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym.

De oppnevnte FS-representantene foretar nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksetter egnede tiltak på grunnlag av
resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken.

Forebyggende arbeid i klubb – arbeidsverktøy for klubben
I fellesskap er vi alle ansvarlige for å arbeide for at seksuell trakassering ikke finner sted. Det skal være et bevisst fokus i enhver klubb. Styret skal aktivt arbeide med holdningsskapende tiltak blant sine medlemmer og bevisstgjøre trenere, ledere, spillere, dommere og andre
ressurspersoner i og rundt klubben.
NIF har flere videoer som kan benyttes for å bevisstgjøre, skape dialog og diskusjon.