Lover og regler for Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbunds lover, regler og bestemmelser er samlet i Lovheftet.

Loven (kapittel 1) kan kun endres på Forbundstinget.
Resten av Lovheftet inneholder regler og bestemmelser som kan endres i Tingperioden.

Lovkomiteen følger fortløpende med i de internasjonale lover og regler  fra ETBF og WTBA, og korrigerer regler og bestemmelser  i henhold til vedtak  som blir fattet.
Så langt det er mulig, settes det inn henvisninger i vår lov til bestemmelsene i regelverket til NIF, ETBF og WTBA, som NBF er underlagt.

Lovkomiteen vil hele tiden forsøke å gi bestemmelsene en mest mulig entydig fremstilling, for å minske muligheten for feiltolkninger.
 
Endringer som foretas, vil fremkomme som egne henvisninger.

 

Lovheftet refererer i Kap2 $ 4.3.8 til liste over tillate vaskemidler. Denne listen er tilgjengelig hos WTBA

Nyheter fra lovkomitéen

Ingrid S Hansen (2016-02-03 20:21:14)

Oljeprofil og tidsfrister


Formuleringen i vedtak på tinget 2013 gjorde at fristen ble kunstig lang, nå som runden formelt begynner natt til mandag blir det nesten 2 uker. Med endringen på Tinget i 2015 vil fristen være mandag 24:00 uken det er liga, med et unntak for kamper som spilles mandag-onsdag, som senest skal varsles 48 timer før kampstart.
Lovteksten burde være klar - 48-timersfristen gjelder kamper som spilles tidlig i uka!


Ingrid S Hansen (2015-09-25 16:59:06)

Siste reviderte utgave av loven er lagt ut - faktisk i tide - før 1.september!
Turneringslederkurset blir oppdatert og vil være ferdig over neste helg, når vi er ferdig med TULIK-kurset og har fått tatt med de ev. rettinger/kommentarer som kommer der.
Håper loven blir lest og at ev. uklarheter blir rapportert til Lovkomiteen.

Vi har allerede oppdaget at en lovendring som ble vedtatt på Tinget var ufullstendig - nemlig Forslag 15 § 4.13.14 og § 4.21.3 - fjerne tvang om U11 og U13 klasse.
Der ble første setning i § 4.13 4 strøket; gjelder U 13 og hele § 4.21 3. . I tillegg skulle første linje i § 4.12 4 vært strøket, den gjelder U11.
Vi i lovkomiteen skulle ha oppdaget dette, men det gjorde vi ikke der og da. Nå vil det bli rettet i loven ved første revidering og i Turneringslederkurset, og gjelder selvfølgelig uansett fra sesongstart..


Ingrid S Hansen (2015-01-27 18:47:09)

Siste reviderte utgave av loven er nå lagt ut.
Dette er det dokumentet som vil bli grunnlaget for ev. endringer som kan komme som forslag til Tinget i april.
Alle som skal forfatte Tingdokumenter med henvisning til regelverket, må forholde seg til denne utgaven


Ingrid S Hansen (2013-10-31 14:12:16)

Endring av kulas overflate:
§ 4.10.1 WTBA er ikke korrekt oversatt. Følgende ord mangler i vår tekst. "mellom seriene i anvist område"

Korrekt tekst skal være:§ 2.10.1;
Det er tillatt å vaske/polere en kules overflate for hånd mellom seriene i anvist område, såfremt det ikke forsinker spillet. Resten av teksten er ok.


Ingrid S Hansen (2013-09-05 07:58:09)

Det ligger ute et endringsdokument datert 30.08.2013, som gjengir de endringer som er gjort siden forrige revidering.


Ingrid S Hansen (2013-09-05 07:57:08)

Nå er NBFs Lover og regler pr. 30.8.2013 lagt ut. Den er oppdatert og revidert etter siste Ting.
Lovkomiteen kommer til å oppdatere loven kontinuerlig, og vil legge ut kommentarer på denne siden etterhvert som det kommer endringer/justeringer.
Vi avventer resultatet av siste møte i WTBA, og vil legge inn ev. endringer så snart de foreligger.
Dersom noen skulle ha kommentarer eller innspill, ta kontakt med lovkomiteen v/ Ingrid S Hansen, mail ingrhans@gmail.com


Roar Hansen (2013-02-20 00:28:50)

Nå er siste reviderte utgave av NBFs Lover og regler lagt ut.
Vi ber om at eventuelle forslag som ønskes behandlet på Tinget i forbindelse med Lover og regler henviser til kapitler og paragrafer i denne utgaven av loven.