Lover og regler for Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbunds lover, regler og bestemmelser er samlet i Lovheftet.

Kapittel 1, 10 og 13 kan kun endres på Forbundstinget. Resten av Lovheftet inneholder regler og bestemmelser som kan endres av FS i Tingperioden.

Lovkomiteen følger fortløpende med i de internasjonale lover og regler  fra ETBF og WTBA, og korrigerer regler og bestemmelser  i henhold til vedtak  som blir fattet.
Så langt det er mulig, settes det inn henvisninger i vår lov til bestemmelsene i regelverket til NIF, ETBF og WTBA, som NBF er underlagt.

Lovkomiteen vil hele tiden forsøke å gi bestemmelsene en mest mulig entydig fremstilling, for å minske muligheten for feiltolkninger.
 
Endringer som foretas, vil fremkomme som egne henvisninger.

Lovheftet refererer til liste over tillate vaskemidler. Denne listen er tilgjengelig hos USBC

Nyheter fra lovkomitéen

Ingrid S Hansen (2017-02-13 21:20:01)

Oppdatering av loven.

Lovkomiteen holder nå på med gjennomgang av loven, for å sørge for at den er mest mulig oppdatert før Tinget i april.
Vi ber alle som har interesse for lover og regler om å lese igjennom loven og gi oss tilbakemelding på ev. mangler, skrivefeil, ting som kan misforståes, feil henvisning osv.
Vi trenger at noen utenfor komiteen ser over teksten, for det er veldig lett å se seg blind på det man skriver selv.
Tusen takk for hjelpen


Ingrid S Hansen (2016-02-03 20:21:14)

Oljeprofil og tidsfrister


Formuleringen i vedtak på tinget 2013 gjorde at fristen ble kunstig lang, nå som runden formelt begynner natt til mandag blir det nesten 2 uker. Med endringen på Tinget i 2015 vil fristen være mandag 24:00 uken det er liga, med et unntak for kamper som spilles mandag-onsdag, som senest skal varsles 48 timer før kampstart.
Lovteksten burde være klar - 48-timersfristen gjelder kamper som spilles tidlig i uka!


Ingrid S Hansen (2015-09-25 16:59:06)

Siste reviderte utgave av loven er lagt ut - faktisk i tide - før 1.september!
Turneringslederkurset blir oppdatert og vil være ferdig over neste helg, når vi er ferdig med TULIK-kurset og har fått tatt med de ev. rettinger/kommentarer som kommer der.
Håper loven blir lest og at ev. uklarheter blir rapportert til Lovkomiteen.

Vi har allerede oppdaget at en lovendring som ble vedtatt på Tinget var ufullstendig - nemlig Forslag 15 § 4.13.14 og § 4.21.3 - fjerne tvang om U11 og U13 klasse.
Der ble første setning i § 4.13 4 strøket; gjelder U 13 og hele § 4.21 3. . I tillegg skulle første linje i § 4.12 4 vært strøket, den gjelder U11.
Vi i lovkomiteen skulle ha oppdaget dette, men det gjorde vi ikke der og da. Nå vil det bli rettet i loven ved første revidering og i Turneringslederkurset, og gjelder selvfølgelig uansett fra sesongstart..


Ingrid S Hansen (2015-01-27 18:47:09)

Siste reviderte utgave av loven er nå lagt ut.
Dette er det dokumentet som vil bli grunnlaget for ev. endringer som kan komme som forslag til Tinget i april.
Alle som skal forfatte Tingdokumenter med henvisning til regelverket, må forholde seg til denne utgaven


Ingrid S Hansen (2013-10-31 14:12:16)

Endring av kulas overflate:
§ 4.10.1 WTBA er ikke korrekt oversatt. Følgende ord mangler i vår tekst. "mellom seriene i anvist område"

Korrekt tekst skal være:§ 2.10.1;
Det er tillatt å vaske/polere en kules overflate for hånd mellom seriene i anvist område, såfremt det ikke forsinker spillet. Resten av teksten er ok.


Ingrid S Hansen (2013-09-05 07:58:09)

Det ligger ute et endringsdokument datert 30.08.2013, som gjengir de endringer som er gjort siden forrige revidering.


Roar Hansen (2013-02-20 00:28:50)

Nå er siste reviderte utgave av NBFs Lover og regler lagt ut.
Vi ber om at eventuelle forslag som ønskes behandlet på Tinget i forbindelse med Lover og regler henviser til kapitler og paragrafer i denne utgaven av loven.