Protokoll FS-møte 9/20

Av Per Iversen / 2020-10-15

Lørdag 10. oktober ble det avholdt FS-møte, også denne gangen digitalt – via Teams. Selve Protokollen kan leses HER.

Noen hovedpunkter fra møtet:

  • Det ble gjort noen endringer i det spesielle regelverket for gjennomføring av Landsliga 2020/21, datert 14. september, i form av utvidet ordlyd i pkt 3 – 5. Ordlyden gjengis nedenfor, den nye ordlyden er merket med uthevet skrift:

3. Det forutsettes at lagene selv finner nytt kamptidspunkt, og meddeler dette til Seriekomiteen senest 1 mnd etter dato for innsendt søknad om utsettelse. Det er fullt mulig å legge utsatte kamper til hverdager, så lenge begge parter er enige. I landsdekkende avdelinger er kampavvikling i helgene til dels en nødvendighet, noe som tilsier god og løsningsorientert dialog mellom partene, inkludert Seriekomiteen der det anses som nødvendig. Om det ikke oppnås enighet mellom lagene innen 1 mnd, vil Seriekomiteen fastsette nytt kamptidspunkt, som ikke kan være opprinnelig kamptidspunkt.

4. Alle utsatte kamper skal være gjennomført innen utgangen av 2020, slik at alle avdelinger vil være halvspilt før serierunde 7 vil iverksettes i januar 2021. Dette forutsetter ordinær avvikling fra serierunde 4. Omberamminger i henhold til pkt 3, siste setning, vil kunne medføre kamptidspunkter også tidlig i 2021.

5. Skulle det bli aktuelt med utsettelser utover serierunde 3, vil informasjon om tidsplan for avvikling av utsatte kamper foreligge samtidig med ny beslutning om utsettelsesomfang, dvs senest 10. oktober. Hvorvidt det må fattes nye beslutninger etter den dato, gjenstår å se. Ny «seneste»-dato for eventuelle nye beslutninger etter 10. oktober, settes inntil videre til 5. desember.

  • Kvalifiseringsspill for å beholde plass i 2. div Herrer ble fastsatt. Dette gjelder 4 lag som har trukket seg fra 2. div, avd B. Regelverket gjengis HER. (Kvalifiseringen vil finne sted samtidig med serierunde 12.)
  • En eventuell justering av krav til serier for å spille NM sgl/dbl 2021 vil vurderes. En beslutning kan forventes i begynnelsen av januar.
  • Kvinneturneringen på Hønefoss i mars 2020 vil bygge på det spilleformat/konsept som ble utviklet til 2020-utgaven som dessverre måtte avlyses. Invitasjon/plakat for turneringen vil foreligge i løpet av noen uker. Finalehelgen som oppsatt i Terminlisten: 12. – 14. mars.
  • World Bowling vil avholde en ekstraordinær, digital kongress 2. november hvor nye «statutes» skal innføres. NBF har etter samråd med andre nordiske land bestemt seg for å støtte denne endringen.
  • Den økonomiske situasjonen til NBF er tilfredsstillende pr oktober. Inntektene er naturlig nok noe lavere enn budsjettert, men kostnadsnivået er redusert i enda større utstrekning. Budsjettarbeidet for 2021 er igangsatt, og vil avsluttes/godkjennes på FS-møtet i begynnelsen av desember.
  • Strategiarbeidet til FS er en løpende prosess, og i oktober er tre nye dokumenter ferdigstilt. Disse dokumentene, som omhandler Barne- og Ungdomsidretten, er til en viss grad utformet med tanke på overordnede føringer fra NIF = retningslinjer som alle særforbund skal ha på plass for sin idrett. Lenkene til dokumentene gjengis nedenfor.

NBF Barneidrett

Sanksjonsreglement for Barneidrett

Retningslinjer Ungdomsidrett