30. april: fristen for «Samordnet rapportering» – viktig info leses her

Av Per Iversen / 2020-04-23

Det minnes om fristen for «Samordnet rapportering» som fortsatt er 30. april. Dette gjelder selv om klubben ikke har fått gjennomført årsmøtet sitt. Nedenfor gjengis diverse informasjon rundt dette, alt sakset fra NIFs hjemmeside:

Samordnet rapportering
Fristen for Samordnet rapportering er 30. april og gjelder fortsatt. Det betyr at innrapportering må gjennomføres innen denne fristen selv om idrettslaget ennå ikke har avholdt årsmøte. At idrettslaget ikke har avholdt årsmøte, får imidlertid betydning for hva som skal innrapporteres:

  • Idrettslag som har avholdt årsmøte:
    De idrettslagene som har avholdt årsmøter, foretar all innrapportering som vanlig.
  • Idrettslag som ennå ikke har avholdt årsmøte:
    Idrettslaget må fylle ut det de har av opplysninger om medlemstall, aktivitetstall og kontaktinformasjon til idrettslaget. Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (f.eks. nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette først fylles ut/lastes opp etter at idrettslaget har avholdt årsmøte.

Idrettslagets lov og lovendringer – hva gjelder?
Det er ikke lenger et krav at idrettslaget sender lovendringer til idrettskretsen for godkjenning. Kretsen skal imidlertid fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og skal ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk. Gjeldende lov bør alltid legges ut på nettsiden til idrettslaget, og lastes opp i KlubbAdmin.

Momskompensasjon
NIF anbefaler alle idrettslag å søke om momskompensasjon. Søknadsfristen er 15. august.

Regnskapet skal alltid revideres og skal alltid godkjennes av årsmøtet. NIF anbefaler at idrettslaget avholder årsmøte før det søkes om momskompensasjon slik at de regnskapstallene som innrapporteres, og som momskompensasjonssøknaden baseres på, er forankret på årsmøtet. Styret kan, ved behov, innkalle til et ekstraordinært årsmøte, enten digitalt eller skriftlig, med godkjenning av regnskap som eneste punkt på agendaen.

Når det gjelder gjennomføring av årsmøtet, som bør avholdes så fort som mulig, men i hvert fall i løpet av 2020 (fristen er altså ytterligere utsatt), er det utarbeidet diverse maler for gjennomføring. Disse kan man finne ved å benytte linkene nedenfor.

Maler for årsmøte-gjennomføring:

DIGITALT ÅRSMØTE

SKRIFTLIG ÅRSMØTE

FYSISK ÅRSMØTE

Når det det gjelder selve fremgangsmåten for Samordnet rapportering, gjengis link til tidligere utsendt informasjon fra NIF. HUSK FRISTEN: 30. APRIL

FREMGANGSMÅTE FOR SAMORDNET RAPPORTERING

Det aller viktigste som skal rapporteres, er medlemstall og aktivitetstall. En forklaring fra NIF gjengis nedenfor. Lykke til med dette viktige arbeidet!

Medlemstall og aktivitetstall: 

Medlemstall
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Aktive medlemmer
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer.