Protokoll fra FS-møte 6/19

Av Per Iversen / 2019-10-11

Det ble avholdt FS-møte lørdag 5. oktober. Den fullstendige protokollen kan leses HER.

Noen av de viktigste sakene omtales nedenfor i stikkordsform:

  • Solør BK ble tildelt Sommerleir 2020. Leiren vil bli utvidet kontra tidligere år, og NBF ser frem til å samarbeide med Solør BK om en forbedret utgave av den tradisjonelle sommerleiren, det vil bli spennende og interessant. NBF gratulerer med tildelingen!
  • Spørreundersøkelsen som ble sendt ut til klubbene, oppnådde bra respons. Over 50 klubber besvarte undersøkelsen, og den har gitt fine innspill til FS og sportslig ledelse med tanke på strategi og fremtidige prioriteringer. Et sammendrag av undersøkelsen vil offentliggjøres i løpet av uke 42; Ulf Hämnäs er prosjektansvarlig og vil følge opp dette.
  • Den økonomiske situasjonen for NBF pr august er tilfredsstillende, og langt på vei i henhold til budsjett på de aller fleste poster. Noen avvik vil det alltid være, men på generell basis er økonomien stabil og sunn.
  • Bruk av egenandeler i forbindelse med sportslige representasjonsoppgaver anses av Lovkomiteen så vel som av Forbundsstyret, å være helt legitim. Dette forutsatt at ordningen er kommunisert på forhånd og at sportslig kvalifisering gjennomføres. For ytterligere detaljer, vennligst se Protokollen, sak 52/19, punkt g.
  • Det arbeides med en spesiell dameturnering i løpet av 1. halvår 2020. Dette med referanse til føring gitt på Forbundsting 2019. Konseptet er ikke helt på plass, men tidspunktet vil trolig bli 21. –  22. mars, og Drammen kan fort bli stedet. Mer informasjon vil selvsagt følge etter hvert.
  • Det er inngått en avtale med NTB, og bruk av en elektronisk plattform for utarbeidelse og distribusjon av pressemeldinger. Avtalen er så vidt iverksatt, og NBF håper og tror at denne vil gi norsk bowling noe større gjennomslag i media. Det kan dog ikke ventes store endringer på kort sikt, men ett sted må vi begynne.
  • Arbeidsgruppen som skal arbeide med sportslig strategi for veteran-segmentet fikk fastsatt sitt mandat, og ble pålagt å presentere sitt arbeid i mars 2020.
  • Forbundsstyret, og Forbundskontoret, vil arbeide med strategiske utfordringer og målsetninger i den løpende strategiprosess som pågår. I den forbindelse vil det nedsettes en pilotgruppe ledet av Ulf Hämnäs som skal jobbe med konseptet «SportBowling». Ytterligere informasjon hva dette innebærer, vil følge i løpet av 1. halvår 2020. Anleggspolitikk vil også ha høy prioritet i tiden fremover, inkludert fokus på å få frem et «nasjonalanlegg», gjerne i forbindelse med en ny hall i Fredrikstad om det viser å kunne være gjennomførbart.
  • Arbeidet til Ungdomsutvalget (UU) anses som viktig, både på kort og lang sikt. UU-leder Jørgen Mathiesen var tilstede på deler av FS-møtet. Han presenterte planer og tanker fra UU, og disse ble godt mottatt. I første omgang skal forslaget om at alle kretser vil utfordres på å etablere et «Ungdomssatsningsfond», følges opp. UU vil dessuten arbeide aktivt med sosiale media, foruten andre aktiviteter og tiltak, inkludert sosialt arrangement under junior-NM.